Toimintasuunnitelma 2019

1 Säännöllinen toiminta

 1.1 Jäsenillat

Jäseniltoja pidetään säännöllisesti keskimäärin kerran kuukaudessa. Paikkana on Härkämäen observatorion kerhotalo. Jäsenilloissa paikkakuntamme ja lähiseudun tähtiharrastajilla sekä yhdistyksen jäsenistöllä on mahdollisuus tutustua toisiinsa. Tutustumisen ohella keskustellaan toiminnan kehittämisestä, tuodaan esille uusia toiminta-ajatuksia sekä opastetaan uusia ihmisiä tähtiharrastuksen pariin. Jokaisessa jäsenillassa pidetään tiedotustuokio ajankohtaisista asioista.

Jäseniltojen yhteydessä pidetään tähtitieteen esitelmiä, katsotaan tähtitieteen opetusvideoita, tutustutaan tähtikarttaohjelmiin sekä yhdistyksen käytössä olevaan tähtitieteen kirjallisuuteen, aikakausilehtiin, dioihin sekä havaintovälineisiin.

 1.2 Havaintojen teko

Yhdistyksen havaintoiltoja pidetään pimeään vuoden aikaan säännöllisesti Härkämäellä joka torstai säävarauksella. Säännöllisen havaintoillan järjestämisen ajankohtaa voidaan tarvittaessa muuttaa toiseksi viikonpäiväksi. Havaintoiltojen pitämistä varten valitaan muutama työryhmä, joiden kesken vetovastuuvuorot jaetaan. Havaintoiltoja voidaan järjestää myös muulloin, jos yhdistyksen jäsenet niitä haluavat. Havaintoilloista voidaan periä maksu jäsenistön ulkopuolisilta henkilöiltä. Havaintoilloissa on jaettavana tähtiharrastuksen helppotajuinen perusopas pääsylippua vastaan.

Yhdistyksen havaintoryhmä pyrkii tekemään havaintoja tähtitaivaan kohteista ja ilmiöistä Härkämäellä muina vapaina aikoina aina, kun sää sen sallii. Havaintoryhmän jäsenet opastavat aktiivisesta havaintojenteosta kiinnostuneita mukaan tämäntyyppiseen toimintaan.

 1.3 Ryhmien vierailut ja tilojen vuokraus

Tilauksesta voidaan järjestää havaintoiltoja mm. koululaisryhmille ja muille tähtitaivaan ilmiöistä kiinnostuneille vieraileville ryhmille erikseen sovittavana aikana. Näistä vierailuista peritään maksu, jolla katetaan esitysillan kulut sekä rahoitetaan Härkämäenobservatorion toimintaa. Ryhmävierailusta sovitaan pääasiassa tähtitornin vastuuhenkilöiden kanssa, joka kokoaa työryhmän vierailun hoitamista varten. Hinnasto pidetään näkyvillä yhdistyksen kotisivuilla.

Härkämäen kotaa ja laavua sekä kerhotaloa voidaan vuokrata yhdistysten ja yritysten tapahtumien järjestämistä varten, samalla kuitenkin niin, että Kassiopeian toimintaa tuodaan tunnetuksi. Vuokraamisen yhteydessä sovitaan vuokraamiskäytännöstä, mm. alueen vaaratekijöistä, vahinkojen korvaamisesta ja siivoamisesta. Tilojen vuokraamisesta peritään hinnaston mukainen taksa, joka käytetään Härkämäen tähtitornin kulujen kattamiseen. Myös näihin tapahtumiin voidaan järjestää havaintonäytös erikseen sovittaessa.

 1.4 Yhdistyksen työryhmät

Työryhmien avulla hyödynnetään parhaiten yhdistyksen jäsenten erityisosaaminen. Harrastusryhminä toimivat tähtitornityöryhmä (tähtitornin huolto ja esittelyt), tietotekniikkaryhmä ja havaintoryhmä.

Jokainen ryhmä valitsee keskuudestaan vetäjän, joka kokoaa riittävän suuren talkooryhmän tuekseen. Ryhmät suunnittelevat toimintaansa ja myös raportoivat toiminnasta yhdistykselle jokaisen toimintavuoden alussa vuosikertomusta varten. Ryhmät voivat pitää myös esitelmiä ja kertoa toiminnastaan jäsenilloissa.

Havaintoryhmä on mukana harrastajille soveltuvissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Tähtitornityöryhmä pyrkii huolehtimaan tornialueen rakennuksen kunnosta sekä vastaa yleisö- ja vierailutapahtumien järjestelyistä. Kotisivuista vastaa tietotekniikkaryhmä. Yhdistyksen internet-kotisivuja pidetään ajan tasalla. Kotisivuilla on yhdistyksen ja Härkämäen tähtitornin esittely ja säännöt, yhdistyksen ajankohtaiset asiat ja toiminta, tähtitaivaan ajankohtaiset tapahtumat, jäseneksi liittymisen opastus ja liittymislomake, yhdistyksen yhteystiedot, jäsenten tekemiä havaintoja ja ottamia kuvia, englanninkieliset projektisivut sekä linkkejä muille tähtiharrastussivuille.

Ryhmien käyttöön varataan pieni määräraha, joka voidaan käyttää ryhmien toiminnan kannalta keskeisten materiaalikulujen kattamiseen.

 1.5 Tiedottaminen

Jäsenille lähetetään jäsenkirje ennen yhdistyksen varsinaisia kokouksia keväällä ja syksyllä. Jäsentiedotteita lähetetään sähköpostilla kassiopeia-l listan kautta, mikäli jäsen on antanut luvan sähköpostiosoitteensa käyttöön. Jäsenilloista ja suurempien yleisötilaisuuksien järjestämisestä tiedotetaan myös Warkauden Lehdessä, ilmaisjakelulehdissä ja yleisillä ilmoitustauluilla sekä avoimissa julkisissa tapahtumakalentereissa. Kaikesta merkittävästä yhdistyksen toiminnasta kerrotaan myös yhdistyksen internet-kotisivujen kalenterissa ja uutisissa sekä facebook-sivuilla. Jäsenillassa pidetään aina tiedotustuokio ajankohtaisista asioista. Yhdistyksen merkittävimmistä tapahtumista pyritään saamaan laajempia artikkeleita alueen sanomalehtiin.

1.6 Jäsenlehti Ad Astra

Toimintavuoden aikana pyritään tekemään ainakin yksi jäsenlehti. Kopioitava jäsenlehti tulee olemaan kooltaan SRA5. Lehti on vihkotyyppinen, sisäsivut ovat mustavalkoiset ja mahdollisesti värilliset kannet. Lehden sivumäärä tulee olemaan 20–32 sivua. Lehdessä on jäsenten tai ulkopuolisten asiantuntijoidenkin kirjoittamia tähtitieteeseen ja tähtiharrastukseen liittyviä artikkeleita sekä juttuja yhdistyksen tapahtumista ja havaintotoiminnasta. Lisäksi lehdessä kerrotaan kootusti myös yhdistyksen keskeiset tapahtumat tulevan kauden aikana. Jäsenlehti julkaistaan pdf-versiona kotisivuilla ja sitä voidaan tulostaa muutamia kappaleita jaettavaksi jäsenilloissa ja Härkämäen havaintoilloissa. Lehti kopioidaan paikallisessa kopiopainossa, jotta sen ulkoasu olisi mahdollisimman laadukas. Lehteen pyritään saamaan mainoksia.

1.7 Käsikirjaston kokoaminen

Käsikirjasto sijaitsee Härkämäellä apurakennuksessa. Yhdistykselle käsikirjastoon tulee Ursalta saatava materiaali (Tähdet ja Avaruus -lehti ja Ursan uutuuskirjat), yhdistyksen itse hankkimat ja lahjoituksina saatava kirjallisuus, lehdet sekä kaikenlainen AV-materiaali (mm. DVD-videot). Käsikirjaston luettelosta pidetään ajan tasalla olevaa tietokantaa, josta voi hakea teoksia mm. tekijän ja kirjan nimen mukaan. Käsikirjaston aineisto on kaikkien jäsenten lainattavissa.

1.8 Jäsenhankinta ja jäsenten aktivointi

Yhdistyksen jäsenmäärä on laskenut 2010-luvulla 160 jäsenestä noin sataan. Myös jäsenvaihtuvuus on ollut suurta. Kaikkiaan yhdistyksen jäsenenä on ollut seitsemäntoista toimintavuoden aikana noin 340 eri henkilöä, joten suurin osa jäsenistä on syystä tai toisesta eronnut yhdistyksestä.

Päätavoitteena on, että jäsenmäärä pyritään ainakin säilyttämään nykyisellä tasolla. Jäsenhankintaa silmällä pitäen yhdistyksen toimintaa pyritään tuomaan esille mm. vuosittain muutamalla harrastuksesta kertovalla lehtiartikkelilla, laittamalla yhdistyksen ilmoituksia julkisissa tiloissa oleville ilmoitustauluille sekä osallistumalla erilaisiin yleisötapahtumiin. Myös yleisönäytännöissä ja ryhmävierailuissa tuodaan esille yhdistyksen jäsenyys. Jäsenhankinnan ohessa pyritään löytämään tapoja jäsenistön aktivoimiseksi toimintaan mukaan. Kaikkia uusia ideoita otetaan mielellään vastaan. Jäsenistöä tulee kannustaa myös liittymään yhdistyksen sähköpostilistaan kassiopeia-l.

1.9 Varainhankinta

Yhdistyksen perustoimintaan hankitaan varoja jäsenmaksuilla. Jäsenlehden kulut pyritään kattamaan myymällä mainoksia yrityksille. Erilaisilla yhdistyksen ulkopuolisilla talkoilla ja Härkämäen observatorion esitelmillä, kahvilamyynnillä, kirjanmyynnillä ja arpajaisilla sekä näytöstuloilla kerätään rahaa ennen kaikkea Härkämäen observatorioalueen ylläpitokuluihin ja investointeihin.

Rahalahjoittajien nimet laitetaan näkyviin yhdistyksen kotisivuille sekä tuodaan esille mm. julkisissa tilaisuuksissa lahjoittajien toivomalla ja/tai yhdistyksen resurssien ja sopivan käytännön mukaisella tavalla.

Yhdistys tutkii erilaisia rahoitusmahdollisuuksia koko ajan ja hakee rahaa aihepiirimme kannalta soveltuvilta säätiöiltä ja rahastoilta. Mikäli vuoden aikana löytyy uusia em. kaltaisia rahoittajatahoja, yhdistys voi hakea rahaa myös toimintasuunnitelmassa mainitsemattomaan, toimintaa edistävään ja taloudellisesti riskittömään kohteeseen sekä laitehankintoihin. Hankintojen edellytyksenä on, että saatu rahoitus kattaa investointikulut kokonaan.

1.10 Rakennusten, laitteiden ja alueen kunnossapito

Härkämäellä on tällä hetkellä kahdeksan rakennusta. Rakennusten säännölliseen kunnossapitoon on varauduttava. Tällä hetkellä kodan terassi on melko huonossa kunnossa. Sen kunnostaminen kokonaan on ajankohtaista viimeistään kesällä 2020. Korjaamista voidaan lykätä muutamalla vuodella, vaihtamalla muutamia huonokuntoisia lankkuja uusiin. Korjauskustannukset tulevat olemaan noin tuhat euroa.

Myös tien kunnossapito vaatii joka vuosi murskekuorman levittämisen tielle huonoimpiin kohtiin. Tien vierestä ja tontilta on niitettävä heinikkoa ja pientä vesakkoa. Syksyllä 2018 aloitettua perusteellisempaa vesakonraivausta jatketaan kesällä 2019.

Polttopuiden teko kodan, laavun nuotiopaikan sekä kerhotalon tarpeisiin on jokavuotinen työ. Härkämäen observatorion tontilla oleva luontopolku vaatii kunnossapitoa, mm. heinikon niittoa ja taulujen oikomista. Luontopolkua pyritään myös kehittämään uusilla toiminnallisilla rasteilla.

Kesällä 2019 pyritään siistimään puupinoja sekä varastoja. Tähtitornin apurakennus ja liiteri maalataan.

Yhdistyksellä on hallussaan kalliita havaintovälineitä ja tietokoneita. Näiden ohjelmistoja ja tekniikkaa on pidettävä kunnossa ja ajan tasalla. Muutama laite on tulossa käyttöikänsä päähän ja niissä on selviä toimintahäiriöitä ja vikoja. Näitä ovat mm. Meade12”-kaukoputken jalusta ja SBIG ST-8XME kamera. Ne ovat olleet Härkämäellä käytössä jo 15 vuotta.

1.11 Yhdistyksen tapahtumia

 Tapahtumien järjestämiseksi yhdistys voi hakea rahoitusta mm. kaupungin kulttuuritoimelta. Koska avustukset eivät yleensä ole isoja, tulevat tapahtumat tulevat olemaan melko pienimuotoisia.

Härkämäen avoimien ovien päivät pyritään pitämään kevät- ja/tai syyskaudella. Avoimien ovien päivä voidaan järjestää esimerkiksi samaan aikaan koulujen talvi- ja syyslomaviikolla osana Talvi- ja Syys-Vekaran ohjelmaa.

Kesäkuussa järjestetään ohjelmaa Vekara-Varkaus tapahtumaan liittyen. Ohjelmaan on kuulunut tiedepajoja yhteistyössä Savonian kanssa, planetaarioesityksiä ja retki Härkämäelle. Ohjelmaa kehitetään tarpeen ja aikaisempien vuosien kokemusten perusteella.

Pidämme kesällä 28. heinäkuuta sunnuntaina perinteisen Aurinkopäivän 9. kerran. Tapahtumassa näytetään havaintovälineistöllämme Aurinkoa, kerrotaan toiminnastamme ja pidetään yleisöesitelmiä sekä vieraillaan Kurenlahdessa auringonpimennysmuistomerkillä.  Tapahtumaan otetaan ulkopuolinen esitelmän pitäjä, mikäli rahoitus järjestyy. Muuten tapahtuman esitelmät pidetään yhdistyksen omien jäsenten toimesta. Kuluja tapahtumasta ei saa tulla. Tapahtumassa on ollut myös pieni kahvitarjoilu vapaaehtoisella maksulla.

Yhdistys pyrkii järjestämään valtakunnallisena tähtiharrastuspäivänä elokuun lopussa ja avaruusviikolla lokakuussa lisäohjelmaa yleisölle.

Lisäksi osallistumme kykyjemme ja voimiemme mukaan erilaisiin kaupungin tapahtumiin mm. Sampea ja Samppanjaa -tapahtumaan, matkailukauden avajaisiin, johonkin iltatoritapahtumaan ja liikennepuistopäivään.

Syksyllä 2019 toteutetaan perinteiset Ursan kirjojen yhteistilaus ja joulukorttimyynti.

 1.12 Osallistuminen muualla järjestettäviin harrastustapahtumiin

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua muualla pidettäville valtakunnallisille tähtipäiville, Cygnukseen, Ursan laitepäiville, kerhoseminaareihin sekä Ursan jaosten kokoontumisiin mahdollisuuksiensa mukaan. Päiville osallistuvat voivat raportoida tilaisuudesta yhdistykselle esimerkiksi kevät- ja syyskokouksen yhteydessä sekä jäsenilloissa. Tapahtumiin osallistuvat maksavat matka- ja majoituskulut sekä mahdolliset osallistumismaksut itse.

 1.13 Yhteiset tapahtumat jäsenille

Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenilleen myös virkistystoimintaa, johon sisältyisi esimerkiksi ohjelmallinen iltahetki pienimuotoisine ruokailuineen nyyttikestiperiaatteella. Tällainen tapahtuma voisi olla esimerkiksi uuden vuoden yö, kevätkauden päätöspäivä tai syyskauden avauspäivä tai syksyn kansallinen tähtiharrastuksen tapahtumapäivä.

Yhdistyksen suunnitelmissa on ollut parin vuoden ajan ollut järjestää jäsenille retki johonkin valtakunnalliseen tiedekohteeseen. Retkikohdetta ja toteutusmahdollisuutta selvitetään alkuvuoden aikana.

 2 Projektiluontoinen toiminta

2.1 Kaukoputki- ja kamerakurssi

Yhdistys järjestää vuonna 2019 kaukoputken käyttöopastusta yleisöiltojen ja jäseniltojen yhteydessä. Tällöin aikana opetetaan eri kaukoputkien sekä Paramount-seurantalaitteiden ominaisuudet ja käyttö. Yhdistyksen CCD-kameroiden tehokas käyttö vaatii, että yhä useampi yhdistyksen jäsen osaa käyttää sitä. Kameran käytön opettamiseksi on tarkoitus järjestää opastusta vuoden 2019 aikana esimerkiksi. aktiivisten havaitsijoiden tekemien kuvaamisten yhteydessä. Sen tarkoitus on ennen kaikkea rohkaista jäseniä käyttämään laitteistoa omatoimisesti.

Kurssit ja opastukset pidetään käytäntöpainotteisena, jolloin kurssilaiset pääsevät heti kokeilemaan kaukoputkea ja kameraa sekä ottamaan omia kuvia mielenkiintoisista kohteista. Kuvien käsittelyä harjoitellaan juuri kurssilaisten ottamien kuvien kanssa. Kurssien aikana on mahdollista kokeilla myös digitaalisten järjestelmäkameroiden käyttöä kaukoputken kanssa. Kurssin suunnittelee ja järjestää näytösiltoja pitävät ryhmät.

Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan myös Ursan ja muiden yhdistysten järjestämille avoimille havaintovälinekursseille.

2.2. Lasten kerho

Yhdistys pyrkii järjestämään syksyn 2019 havaintoiltojen yhteydessä ohjelmaa lapsille syksyn 2018 tavoin, mikäli kurssille saadaan rahoitus. Iltojen aikana lapsia opastetaan tähtitaivaan tuntemuksessa, tutustutaan Aurinkokuntaan, kaukoputkiin ja havaintojen tekoon.

 

Comments are closed.