Toimintasuunnitelma 2016

1 Säännöllinen toiminta

 1.1 Jäsenillat

Jäseniltoja pidetään säännöllisesti keskimäärin kerran kuukaudessa. Paikkana on Härkämäen observatorion kerhotalo. Jäsenilloissa paikkakuntamme ja lähiseudun tähtiharrastajilla sekä yhdistyksen jäsenistöllä on mahdollisuus tutustua toisiinsa. Tutustumisen ohella keskustellaan toiminnan kehittämisestä, tuodaan esille uusia toiminta-ajatuksia sekä opastetaan uusia ihmisiä tähtiharrastuksen pariin. Jokaisessa jäsenillassa pidetään tiedotustuokio ajankohtaisista asioista. Jäseniltojen yhteydessä pidetään tähtitieteen esitelmiä, katsotaan tähtitieteen opetusvideoita, tutustutaan tähtikarttaohjelmiin sekä yhdistyksen käytössä olevaan tähtitieteen kirjallisuuteen, aikakausilehtiin sekä havaintovälineisiin.

 1.2 Havaintojen teko

Yhdistyksen havaintoiltoja pidetään pimeään vuoden aikaan säännöllisesti Härkämäellä joka torstai säävarauksella. Säännöllisen havaintoillan järjestämisen ajankohtaa voidaan tarvittaessa muuttaa toiseksi viikonpäiväksi. Havaintoiltojen pitämistä varten valitaan muutama työpari, joiden kesken vetovastuuvuorot jaetaan. Havaintoiltoja voidaan järjestää myös muulloin, jos yhdistyksen jäsenet niitä haluavat. Havaintoilloista voidaan periä maksu jäsenistön ulkopuolisilta henkilöiltä. Havaintoilloissa on jaettavana tähtiharrastuksen helppotajuinen perusopas pääsylippua vastaan.

Yhdistyksen havaintoryhmä pyrkii tekemään havaintoja tähtitaivaan kohteista ja ilmiöistä Härkämäellä muina vapaina aikoina aina kun sää sen sallii. Havaintoryhmän jäsenet opastavat aktiivisesta havaintojenteosta kiinnostuneita mukaan tämäntyyppiseen toimintaan.

 1.3 Ryhmien vierailut ja tilojen vuokraus

Tilauksesta voidaan järjestää havaintoiltoja mm. koululaisryhmille ja muille tähtitaivaan ilmiöistä kiinnostuneille vieraileville ryhmille erikseen sovittavana aikana. Näistä vierailuista peritään maksu, jolla katetaan esitysillan kulut sekä rahoitetaan Härkämäen tähtitornin toimintaa. Ryhmävierailusta sovitaan pääasiassa tähtitornin vastuuhenkilöiden kanssa, joka kokoaa työryhmän vierailun hoitamista varten. Hinnasto pidetään näkyvillä yhdistyksen kotisivuilla.

Härkämäen kotaa ja laavua sekä kerhotaloa voidaan vuokrata yhdistysten ja yritysten tapahtumien järjestämistä varten, samalla kuitenkin niin, että Kassiopeian toimintaa tuodaan tunnetuksi. Vuokraamisen yhteydessä sovitaan vuokraamiskäytännöstä, mm. alueen vaaratekijöistä, vahinkojen korvaamisesta ja siivoamisesta. Tilojen vuokraamisesta peritään hinnaston mukainen taksa, joka käytetään Härkämäen tähtitornin kulujen kattamiseen. Myös näihin tapahtumiin voidaan järjestää havaintonäytös erikseen sovittaessa.

 1.4 Yhdistyksen työryhmät

Työryhmien avulla hyödynnetään parhaiten yhdistyksen jäsenten erityisosaaminen. Harrastusryhminä toimivat tähtitornityöryhmä (tähtitornin huolto ja esittelyt), tietotekniikkaryhmä ja havaintoryhmä.

Jokainen ryhmä valitsee keskuudestaan vetäjän, joka kokoaa riittävän suuren talkooryhmän tuekseen. Ryhmät suunnittelevat toimintaansa ja myös raportoivat toiminnasta yhdistykselle jokaisen toimintavuoden alussa vuosikertomusta varten. Ryhmät voivat pitää myös esitelmiä ja kertoa toiminnastaan jäsenilloissa.

Havaintoryhmä on mukana harrastajille soveltuvissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Tähtitornityöryhmä taas pyrkii huolehtimaan tornialueen rakennuksen kunnosta sekä kartoittamaan uusien rakennuskohteiden toteutusmahdollisuuksia. Kotisivuista vastaa tietotekniikkaryhmä. Yhdistyksen internet-kotisivuja pidetään ajan tasalla. Kotisivuilla on yhdistyksen ja Härkämäen tähtitornin esittely ja säännöt, yhdistyksen ajankohtaiset asiat ja toiminta, tähtitaivaan ajankohtaiset tapahtumat, jäseneksi liittymisen opastus ja liittymislomake, yhdistyksen yhteystiedot, jäsenten tekemiä havaintoja ja ottamia kuvia, englanninkieliset projektisivut sekä linkkejä muille tähtiharrastussivuille.

Ryhmien käyttöön varataan pieni määräraha, joka voidaan käyttää ryhmien toiminnan kannalta keskeisten materiaalikulujen kattamiseen.

 1.5 Tiedottaminen

Jäsenille lähetetään jäsenkirjeitä ainakin ennen yhdistyksen varsinaisia kokouksia keväällä ja syksyllä. Jäsenkirje voidaan lähettää myös sähköpostilla kassiopeia-l listan kautta, mikäli jäsen on antanut luvan sen käyttöön. Jäsenilloista ja suurempien yleisötilaisuuksien järjestämisestä tiedotetaan myös Warkauden Lehdessä, ilmaisjakelulehdissä ja yleisillä ilmoitustauluilla. Kaikesta merkittävästä yhdistyksen toiminnasta kerrotaan myös yhdistyksen internet-kotisivujen kalenterissa, facebookissa, Varkaus.fi-tapahtumat kalenterissa ja kotisivujen uutisissa. Jäsenillassa pidetään aina tiedotustuokio ajankohtaisista asioista. Yhdistyksen merkittävimmistä tapahtumista pyritään saamaan laajempia artikkeleita alueen sanomalehtiin.

 1.6 Jäsenlehti

Toimintavuoden aikana pyritään tekemään ainakin yksi jäsenlehti. Kopioitava jäsenlehti tulee olemaan kooltaan SRA5. Lehti on vihkotyyppinen, sisäsivut ovat mustavalkoiset ja mahdollisesti värilliset kannet. Lehden sivumäärä tulee olemaan 20–32 sivua. Lehdessä on jäsenten tai ulkopuolisten asiantuntijoidenkin kirjoittamia tähtitieteeseen ja tähtiharrastukseen liittyviä artikkeleita sekä juttuja yhdistyksen tapahtumista ja havaintotoiminnasta. Lisäksi lehdessä kerrotaan kootusti myös yhdistyksen keskeiset tapahtumat tulevan kauden aikana. Jäsenlehti julkaistaan pdf-versiona kotisivuilla ja sitä voidaan tulostaa muutamia kappaleita jaettavaksi jäsenilloissa ja Härkämäen havaintoilloissa. Muutamia kappaleita voidaan tulostaa myös kokonaan värillisenä ja lähetetään keskeisille yhteistyökumppaneille. Lehti kopioidaan paikallisessa kopiopainossa, jotta sen ulkoasu olisi mahdollisimman laadukas. Lehteen pyritään saamaan mainoksia.

 1.7 Käsikirjaston kokoaminen

Käsikirjasto sijaitsee Härkämäellä apurakennuksessa. Yhdistykselle käsikirjastoon tulee Ursalta saatava materiaali (Tähdet ja Avaruus -lehti), yhdistyksen itse hankkimat ja lahjoituksina saatava kirjallisuus, lehdet sekä kaikenlainen AV-materiaali (mm. DVD-videot). Käsikirjaston luettelosta pidetään ajan tasalla olevaa tietokantaa (excel-taulukko), josta voi hakea teoksia mm. tekijän ja kirjan nimen mukaan. Käsikirjaston aineisto on kaikkien jäsenten lainattavissa.

 1.8 Jäsenhankinta ja jäsenten aktivointi

Yhdistyksen jäsenmäärä on pudonnut muutaman viime vuoden aikana 165 jäsenestä noin 120 jäseneen. Jäsenvaihtuvuus on ollut suurta. Kaikkiaan yhdistyksen jäsenenä on ollut neljäntoista toimintavuoden aikana noin 290 eri henkilöä, joten yli puolet jäsenistä on syystä tai toisesta eronnut yhdistyksestä.

Päätavoitteena on, että jäsenmäärä pyritään ainakin säilyttämään nykyisellä tasolla. Jäsenhankintaa silmällä pitäen yhdistyksen toimintaa pyritään tuomaan esille mm. Warkauden Lehdessä vuosittain muutamalla harrastuksesta kertovalla artikkelilla, laittamalla yhdistyksen ilmoituksia julkisissa tiloissa oleville ilmoitustauluille sekä osallistumalla erilaisiin yleisötapahtumiin. Myös yleisönäytännöissä ja ryhmävierailuissa tuodaan esille yhdistyksen jäsenyys. Jäsenhankinnan ohessa pyritään löytämään tapoja jäsenistön aktivoimiseksi toimintaan mukaan. Kaikkia uusia ideoita otetaan mielellään vastaan. Jäsenistöä tulee kannustaa myös liittymään yhdistyksen sähköpostilistaan kassiopeia-l.

1.9 Varainhankinta

Yhdistyksen perustoimintaan hankitaan varoja jäsenmaksuilla. Jäsenlehden kulut pyritään kattamaan myymällä mainoksia yrityksille. Erilaisilla talkoilla mm. esitelmillä, buffetilla, kirjanmyynnillä ja arpajaisilla sekä vuokra- ja näytöstuloilla kerätään rahaa ennen kaikkea Härkämäen observatorioalueen ylläpitokuluihin ja investointeihin. Rahalahjoittajien nimet laitetaan näkyviin yhdistyksen kotisivuille sekä tuodaan esille mm. julkisissa tilaisuuksissa lahjoittajien toivomalla ja/tai yhdistyksen resurssien ja sopivan käytännön mukaisella tavalla.

Yhdistys tutkii erilaisia rahoitusmahdollisuuksia koko ajan ja hakee rahaa aihepiirimme kannalta soveltuvilta säätiöiltä ja rahastoilta. Mikäli vuoden aikana löytyy uusia em. kaltaisia rahoittajatahoja, yhdistys voi hakea rahaa myös toimintasuunnitelmassa mainitsemattomaan, toimintaa edistävään ja taloudellisesti riskittömään kohteeseen.

1.10 Rakennusten, laitteiden ja alueen kunnossapito

Härkämäellä on tällä hetkellä seitsemän rakennusta. Rakennusten kunnossapitoon on varauduttava. Tähtitornin ulkoseinät vaativat tulevana kesänä maalausta. Tien kunnossapito vaatii joka vuosi muutaman murskekuorman levittämisen tielle. Tien vierestä ja myös tontilta on niitettävä heinikkoa ja pientä vesakkoa. Polttopuiden teko kodan, laavun nuotiopaikan sekä kerhotalon tarpeisiin on jokavuotinen työ. Härkämäen observatorion tontilla oleva luontopolku vaatii kunnossapitoa, mm. heinikon niittoa ja taulujen oikomista. Luontopolkua pyritään myös kehittämään uusilla toiminnallisilla rasteilla.

Yhdistyksellä on hallussaan myös kalliita havaintovälineitä ja tietokoneita. Näiden ohjelmistoja ja tekniikkaa on pidettävä kunnossa ja ajan tasalla.

1.11 Yhdistyksen tapahtumia

 Tapahtumien järjestämiseksi yhdistys voi hakea rahoitusta mm. kaupungin kulttuuritoimelta. Koska avustukset eivät yleensä ole isoja, tulevat tapahtumat tulevat olemaan melko pienimuotoisia. Härkämäen avoimien ovien päivät pyritään pitämään kevät- että syyskaudella.

Pidämme kesällä heinäkuun viimeisenä sunnuntaina Aurinkopäivän. Tapahtumassa näytetään havaintovälineistöllämme Aurinkoa, kerromme toiminnastamme ja pidetään yleisöesitelmiä.  Tapahtumaan otetaan ulkopuolinen esitelmän pitäjä, mikäli rahoitus järjestyy. Alustavasti esitelmänpitäjäksi on lupautunut tiedetoimittaja ja tietokirjalilja Markus Hotakainen. Aurinkopäivä on myös yhdistyksen 15-vuotisen toiminnan päätapahtuma vuonna 2016. Tapahtumassa tullaan jakamaan yhdistyksen viirejä pitkään toimineille ja ansioituneille jäsenille.

Yhdistys pyrkii järjestämään valtakunnallisena tähtiharrastuspäivänä elokuun lopussa ja avaruusviikolla lokakuussa lisäohjelmaa yleisölle.

Lisäksi osallistumme kykyjemme ja voimiemme mukaan erilaisiin kaupungin tapahtumiin mm. Sampea ja Samppanjaa -tapahtumaan, matkailukauden avajaisiin ja johonkin iltatoritapahtumaan. Vekara-Varkaus tapahtumassa järjestetään Härkämäki-retki.

1.12 Osallistuminen muualla järjestettäviin harrastustapahtumiin

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua muualla pidettäville valtakunnallisille tähtipäiville, Cygnukseen, Ursan laitepäiville, kerhoseminaareihin sekä Ursan jaosten kokoontumisiin mahdollisuuksiensa mukaan. Päiville osallistuvat voivat raportoida tilaisuudesta yhdistykselle esimerkiksi kevät- ja syyskokouksen yhteydessä sekä jäsenilloissa. Tapahtumiin osallistuvat maksavat matka- ja majoituskulut sekä mahdolliset osallistumismaksut itse.

 1.13 Yhteiset tapahtumat jäsenille

Yhdistys pyrkii järjestämään jäsenilleen myös virkistystoimintaa, johon sisältyisi esimerkiksi ohjelmallinen iltahetki ruokailuineen. Tällainen tapahtuma voisi olla esimerkiksi uuden vuoden yö, kevätkauden päätöspäivä tai syyskauden avauspäivä tai syksyn kansallinen tähtiharrastuksen tapahtumapäivä. Suunnitellaan retkeä johonkin tiedekohteeseen. Toteutetaan retki syyskaudella lokakuussa yhdistyksen täyttäessä 15 vuotta.

 

2 Projektiluontoinen toiminta

2.1 Kaukoputki- ja kamerakurssi

Yhdistys varautuu järjestämään keväällä 2016 kaukoputki- ja kamerakurssin, jonka aikana opetetaan kaukoputken sekä Paramount-seurantalaitteen ominaisuudet ja käyttö. Yhdistyksen CCD-kameroiden tehokas käyttö vaatii, että yhä useampi yhdistyksen jäsen osaa käyttää sitä. Kameran käytön opettamiseksi on tarkoitus järjestää opastusta vuoden 2016 aikana (mm. kohteiden kirkkausmittaus, H-alfa kuvaus). Sen tarkoitus on ennen kaikkea rohkaista jäseniä käyttämään laitteistoa omatoimisesti. Kurssit ja opastukset pidetään käytäntöpainotteisena, jolloin kurssilaiset pääsevät heti kokeilemaan kaukoputkea ja kameraa sekä ottamaan omia kuvia mielenkiintoisista kohteista. Kuvien käsittelyä harjoitellaan juuri kurssilaisten ottamien kuvien kanssa. Kurssien aikana on mahdollista kokeilla myös digitaalisten järjestelmäkameroiden käyttöä kaukoputken kanssa. Kurssin suunnittelee ja järjestää havaintoryhmä.

Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan myös Ursan ja muiden yhdistysten järjestämille avoimille havaintovälinekursseille.

 2.2 Kakkostornihanke

 Yhdistyksen suunnitelmissa on ollut jo noin kymmenen vuoden ajan rakentaa ns. kakkostorni varastossa oleville kaukoputkille. Hankesuunnitelma on lähetetty marraskuussa Mansikka ry:lle. Päätös Mansikassa tehdään joulukuun 2015 aikana. Hankkeen toteuttaminen vaatii, ettei yhdistyksen tarvitse ottaa hankkeen toteuttamisen takia lisää pysyvää lainaa. Mikäli hankesuunnitelma hyväksytään Mansikka ry:ssä hakemuksen mukaisesti, kakkostorni rakennetaan yhdistyksen nykyisen tornin viereen vuoden 2016 aikana. Rakennus tulee olemaan ns. poistyönnettävällä katolla varustettu. Kakkostorni tulee toimimaan erityisesti yleisökäyttöä varten, siitä tehdään matala ja avoin rakennus, johon on helppo mennä, ja josta on avoin näkyvyys pihalle ja koko taivaan alueelle. Rakennukseen tulee yhdistyksen Meade 12” kaukoputki, Celestron 14” kaukoputki ja SkyWatcher 120 ED linssikaukoputki.

 

Comments are closed.